Patrik Lichý

14.09.2009 10:31

DOHODA  O  ŠPORTOVEJ  REPREZENTÁCII
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY V LYŽOVANÍ
NA SEZÓNU 2009/2010
______________________________________________________________________


Slovenská lyžiarska asociácia , so sídlom Nový Smokovec 44 062 01 Vysoké Tatry, IČO 42133700, zastúpená prezidentkou Ing. Jankou Gantnerovou a predsedom skokanského úseku Ing. Dušanom Cabanom, na strane jednej (ďalej len „SLA“)

                        A

Patrik Lichý, nar. 22. 9. 1992,  trv.bydlisko Mateja Bela 6, 974 01 Banská Bystrica, člen klubu ŠK Kartík Banská Bystrica, na strane druhej (ďalej len „reprezentant“) uzatvárajú túto dohoduČl. I
PreDmet dohody

1.    Predmetom dohody je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení reprezentácie Slovenskej republiky v lyžovaní v sezóne 2009/2010.

Čl. II
Povinnosti Sla

1.    Sla vytvára organizačné podmienky, koordinuje a kontroluje športovú činnosť reprezentanta doma aj v zahraničí v rozsahu plánu športovej prípravy a pridelených finančných prostriedkov.
2.    SLA prihlasuje reprezentanta na preteky podľa nominačných kritérií odborného úseku a predsedníctva SLA.
3.    SLA zaregistruje a uhradí FIS kód reprezentanta na sezónu 2009/2010.
4.    SLA zabezpečí poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre reprezentanta na podujatiach schválených v ročnom tréningovom pláne počas doby platnosti tejto zmluvy.
5.    SLA spolupracuje na materiálnom vystrojení reprezentanta v rámci zmlúv uzavretých medzi SLA a jeho partnermi.
6.    SLA bude priebežne a s predstihom informovať reprezentanta o zmluvách, dohodách a záväzkoch vyplývajúcich z týchto dohôd a zmlúv, ktoré sa týkajú reprezentanta.
7.    SLA informuje reprezentantov o nominačných kritériách na významné podujatia, ako aj o vypísaných motivačných kritériách za umiestnenie na významných podujatiach.
8.    SLA sa zaväzuje informovať reprezentanta o smerniciach pre kontrolu a postih dopingu v športe.
9.    SLA sa zaväzuje k serióznemu vystupovaniu v médiách a na verejnosti tak, aby nebolo poškodené dobré meno reprezentanta, jeho realizačného tímu a partnerov.
10.    SLA sa zaväzuje vysporiadať všetky záväzky voči reprezentantovi vyplývajúce z tejto zmluvy najneskôr do 31.5.2010.

Čl. III
Povinnosti reprezentanta

1.    Reprezentant musí byť členom SLA, dodržiavať jeho stanovy i organizačný poriadok, organizačný poriadok odborného úseku SLA  a pravidlá Medzinárodnej lyžiarskej federácie.
2.    Reprezentant sa zaväzuje vystupovať na všetkých akciách na Slovensku aj v zahraničí ako reprezentant Slovenskej republiky a seriózne vystupovať na verejnosti a v  médiách tak, aby neboli poškodené záujmy SLA, trénerov a realizačných  teamov a partnerov SLA.
3.    Reprezentant sa bude správať v duchu pravidiel „fair play“, bude rešpektovať ostatných športovcov a členov realizačných tímov a vyvaruje sa činov, ktoré by mohli mať negatívny dopad na jeho športovú výkonnosť.
4.    Reprezentant je povinný oznámiť SLA všetky zmeny v osobných údajoch, ako zmena trvalého pobytu, prechodný pobyt v zahraničí, atď.
5.    Reprezentant je povinný absolvovať športovú prípravu a vopred stanovené testy reprezentačného družstva podľa  pokynov zodpovedného trénera RD, resp. osobného trénera, v rozsahu schválených a pridelených finančných a materiálnych prostriedkov.
6.    Reprezentant je povinný viesť evidenciu športovej prípravy podľa pokynov zodpovedného trénera RD, resp. osobného trénera.
7.    Reprezentant je povinný zúčastniť sa na Majstrovstvách SR a na pretekoch v kalendári FIS usporiadaných na území SR, pokiaľ ich termín nebude v rozpore s termínom pretekov Svetového pohára, MSJ, MS a ZOH.
8.    Na oficiálnych akciách SLA je reprezentant povinný dodržiavať zásady denného režimu, správnej výživy,  hygieny, regenerácie a rehabilitácie a podrobovať sa stanoveným liečebným procedúram pre zvýšenie úrovne trénovanosti a športovej výkonnosti a zníženie rizika zranenia. Reprezentant nebude na oficiálnych akciách SLA pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
9.    Reprezentant absolvuje najmenej jedenkrát ročne funkčné vyšetrenie u telovýchovného lekára. V prípade choroby alebo zranenia, ktoré by mohlo mať za následok neúčasť na pretekoch alebo v tréningovom procese, reprezentant o tom bezodkladne informuje trénera RD.
10.    Reprezentant sa zaväzuje, že nebude požívať, prechovávať alebo poskytovať iným žiadne látky zakázané podľa antidopingových pravidiel. Reprezentant sa zaväzuje rešpektovať antidopingové pravidlá WADA, FIS a Antidopingovej agentúry SR. Reprezentant berie na seba zodpovednosť za to, že lieky alebo iné látky, ktoré užil neobsahujú látky zakázané podľa antidopingových pravidiel.
11.    Reprezentant je povinný včas a pravidelne informovať o mieste svojho pobytu SLA a  q    Antidopingovú agentúru SR na priloženom tlačive. O každom dopingovom teste je     reprezentant povinný informovať SLA.
12.    Reprezentant je povinný pri podpise zmluvy informovať P-odborného úseku a SLA písomne      o     všetkých platných zmluvách, ktoré má uzavreté so sponzormi a dodávateľmi športového    materiálu a počas platnosti tejto zmluvy vopred informovať P-odborného úseku a SLA písomne o každej takejto pripravovanej zmluve. Súhlas o možnosti podpísania individuálnej zmluvy bude pretekárovi potvrdený písomnou formou od P-odborného úseku.
13. Reprezentant je povinný používať oficiálne oblečenie reprezentácie a materiál, ktorý obdržal od SLA, na všetkých pretekoch v kalendári FIS, na Majstrovstvách Slovenska, na reprezentačných sústredeniach a všetkých ostatných akciách SLA, pri vyhlasovaniach výsledkov a odovzdávaniach cien, na tlačových konferenciách a ostatných mediálnych akciách, pri fotografovaní a na cestách na/z významných medzinárodných športových podujatí.
14.     Ak nie je dohodnuté inak, reprezentant je povinný všetok vyžiadaný – bezplatne získaný materiál a športové oblečenie, ktoré obdržal od SLA vrátiť pri preberaní nového materiálu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany pretekára nebude reprezentantovi vydaný
nový materiál a budú vyvodené sankcie P-odborného úseky.
15.       Ak  poolový partner vypovie zmluvu SLA alebo odborného úseku z dôvodu porušenia           exluzivity partnera reprezentantom  disciplinárnakomisia uloží pretekárovi pokutu vo výške ušlej hodnoty kontraktu.
16.    Reprezentant je povinný riadne prezentovať partnerov SLA na oficiálnom oblečení reprezentácie SR, podľa pokynov SLA.   
17.    Ak nie je dohodnuté inak, logá sponzorov budú na športovom oblečení a materiáli reprezentanta umiestnené nasledovne:
Na prilbe alebo čiapke môže reprezentant umiestniť logo vlastného sponzora v maximálnom rozmere 50 cm2. Na prednej strane prilby a čiapky musí byť umiestnené logo SLA v rozmere 9 cm2, ktoré dodá reprezentantovi SLA.
Na golieri roláku môže reprezentant umiestniť logo vlastného sponzora v maximálnom rozmere 20 cm2.
Na športovom oblečení umiestni reprezentant logá parterov SLA podľa pokynov SLA v celkovom rozmere 180 cm2. Logá dodá reprezentantovi SLA.
Reprezentant môže ďalej umiestniť na športovom oblečení logá vlastných sponzorov v celkovom rozmere 120 cm2.
18.    Reprezentant sa zaväzuje zúčastniť sa na akciách organizovaných SLA alebo jeho partnerov,  minimálne trikrát za kalendárny rok.
19.    Reprezentant sa zaväzuje zúčastniť sa na oficiálnych tlačových konferenciách SLA.
20.    Reprezentant súhlasí, že SLA a jeho partneri môžu použiť jeho meno a podobizeň pri propagácií vlastných podujatí a aktivít po dobu 5 rokov.
21.    Reprezentant pri podpise zmluvy zašle na sekretariát SLA v elektronickej forme  fotokópiu pasu, farebnú fotografiu a riadne vyplnený osobný dotazník.
22.    Reprezentant je povinný predložiť športové oblečenie a materiál na schválenie na sekretariáte SLA pred sezónou 2009/2010. Na sekretariáte SLA bude z tohto vytvorená fotodokumentácia.
23.    Reprezentant je povinný do 31.5.2010 vyrovnať všetky svoje záväzky voči SLA..

Čl. IV
Ostatné ustanovenia

1.    Dohoda sa uzatvára na dobu od 1. júla 2009 do 31. mája 2010.
2.    Pri nedodržaní záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody sa bude postupovať podľa disciplinárneho poriadku SLA.
3.    Reprezentant podpisom tejto zmluvy výslovne vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely práv a povinností výplývajúcich z tejto zmluvy.
4.    Ukončenie dohody pred uplynutím dojednanej doby je možné na základe:
vylúčenia z reprezentácie na základe porušenia disciplíny, disciplinárneho poriadku SLA a rozhodnutia predsedníctva SLA
písomnej dohody oboch zmluvných strán
výpovede jednej zo strán s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede
5.    V prípade ukončenia dohody pred uplynutím dojednanej doby je reprezentant povinný odovzdať zverený materiál SLA a vrátiť vynaložené prostriedky.
6.    Prípadné spory vzniknuté pri plnení tejto dohody sa budú riešiť osobitnou komisiou v zložení:

prezidentom SLA
druhý člen predsedníctva SLA za odborný úsek
šport.riaditeľ odborného úseku
predseda odborného úseku SLA
reprezentačný tréner družstva
zástupca reprezentanta

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1.    Zmeny a dodatky tejto dohody možno vykonať v písomnej forme a so súhlasom obidvoch zmluvných strán
2.    Dohoda spolu je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden obdrží reprezentant , jeden SLA a jeden predseda odborného úseku . Jedna fotokópia dohody sa zašle na vedomie klubu, v ktorom je reprezentant evidovaný.
3.    Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpísania.


Nový Smokovec 44, 062 01 Vysoké Tatry
dňa 1.6.2009
 

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené. Admin: Peter Novota, Richard Filipko, rixphili@gmail.com